Adatvédelmi Tájékoztató

„Vénusz Tavaszi nyereményjáték”

(Játék ideje: 2024.03.11. 0.00 - 2024.04.28. 23.59)

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Bunge Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 43., cégjegyzékszám: 01-10-041976) szervezésében megrendezésre kerülő „Vénusz Tavaszi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”), valamint a Játék lebonyolításához használt www.jatek.venusz.hu weboldalhoz (a továbbiakban „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „Vénusz Tavaszi nyereményjáték” Promóciós játék Részvételi- és Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a Részvételi- és Játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak.

A Játékos a Játékban történő részvételével (Pályázat beküldésével) elismeri, hogy a Részvételi- és Játékszabályzat, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével egyértelműen elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét. Felhívjuk a Játékos figyelmét, amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonja, úgy ezzel a Játékban történő részvételtől is visszalép, hiszen adatainak kezelése szükségesek a Játékban történő részvételhez.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei

Adatkezelő:
Cégnév: Bunge Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 43.
E-mail: beu.bud.dataprotection@bunge.com

A Játék lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Adatfeldolgozó:
Cégnév: Dentsu Creative Hungary Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Feladata: A Játék lebonyolítása

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja

Kezelt adatok és az adatkezelés: A Játékban résztvevő Játékos vezeték és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma (opcionálisan megadható), posta címe; blokk AP-azonosító, vásárlási időpont
Az adatkezelés célja: A Játék lebonyolítása, beleértve a számítógépes programmal történő sorsolást is.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett Játékos hozzájárulása a Pályázata elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]

Kezelt adatok és az adatkezelés: A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala
Az adatkezelés célja: Átláthatóság biztosítása
Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékra beküldött Pályázatával. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] valamint
- Az érintett Nyertes nevét jogos érdekből hozzuk nyilvánosságra a Játék tisztaságának és feddhetetlenségének biztosítása érdekében. [GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján]

Kezelt adatok és az adatkezelés: A Nyertes adatainak kezelése (név, postacím, e-mail cím, nyertes blokk fényképe)
Az adatkezelés célja: Nyerteshez kapcsolódó adminisztráció és a nyeremény átadása
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a Promóciós játékszabályzatban foglaltak szerint; valamint

Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékra beküldött Pályázatával. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]

Kezelt adatok és az adatkezelés: A Nyertes adatainak kezelése (név, postacím)
Az adatkezelés célja: A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján.

3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos vezeték és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma (opcionálisan megadható), lakcíme; blokk AP-azonosító és vásárlási időpont, nyertes résztvevők blokkjának fényképe
Időtartam: A játék időtartama és azt követő 30 nap

Kezelt adat: A Nyertes neve, posta címe
Időtartam: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig

4. Adattovábbítás, a továbbítás címzettje

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Nyertesek adatait az illetékes NAV részére továbbíthatja.

Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatosan adatfeldolgozóként eljár a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

5. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Játékos a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

A Játékost a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő/Adatfeldolgozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve a Adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő/Adatfeldolgozó vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre/Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő/Adatfeldolgozó korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő/Adatfeldolgozó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek/Adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő/Adatfeldolgozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

A Játékos, mint érintett nem várt halála esetére a Játékost az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül a Játékos által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben a Játékos élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Játékos halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Játékos halálát követő öt éven belül. A Játékos jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A Játékos jogait halála esetén a Játékos helyett érvényesítő személy a Játékos halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

Jogorvoslat

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Lebonyolító a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Játékos az Adatkezelő/Adatfeldolgozó kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
Weboldal címe: https://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz fordulás joga.

A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

6. Felelősség

Adatkezelő és Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött tartalmakat illetően. A Játékban közzétett tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így amennyiben a Pályázatbeküldésével a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő/Adatfeldolgozó kizárja, illetve Játékos vagy harmadik személy igénnyel nem léphet fel a Adatkezelővel/Adatfeldolgozóval szemben, ha mégis erre sor kerülne, úgy sérelmezett tartalmat közzé tevő Játékos az Adatkezelőt/Adatfeldolgozót teljes körűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól.

A Játékhoz kapcsolódó jelen Adatkezelési tájékoztató a www.jatek.venusz.hu weboldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

Tájékoztatjuk a Játékosokat, mint érintetteket, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük mindig győződjenek meg az Adatkezelési tájékoztatónk aktuális tartalmáról.

Kelt: Budapest, 2024.03.11.

Bunge Zrt.
Adatkezelő